گام دنده انواع رینگ خودرو

ACURAسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)1986-On12mm   x 1.5مهره
MDX2002-200612mm   x 1.5مهره
MDX2007-On14mm   x 1.5مهره
RL2005-On14mm   x 1.5مهره
TL2004-200812mm   x 1.5مهره
TL2009-On14mm   x 1.5مهره
ALFA   ROMEOسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL1972-On12mm   x 1.5مهره
AM   Generalسال   تولیدگام   دندهنوع
Hummer   22005-200814mm   x 1.5مهره
Hummer   32006-21012mm   x 1.5مهره
AUDIسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)1988-On14mm   x 1.5پیچ
40001980-198712mm   x 1.5پیچ
BMWسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL1962-197612mm   x 1.5مهره
ALL   (except below)1977-On12mm   x 1.5پیچ
7   Series2002-200814mm   x 1.5پیچ
7   Series2009-On14mm   x 1.25پیچ
X32003-On14mm   x 1.5پیچ
X52000-200614mm   x 1.5پیچ
X52006-On14mm   x 1.25پیچ
X62008-On14mm   x 1.25پیچ
BUICKسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (front wheel drive)1979-198912mm   x 1.5مهره
Allure2005-On12mm   x 1.5مهره
Apollo1973-19817/16"   x 20مهره
Century1973-19817/16"   x 20مهره
Century1982-On12mm   x 1.5مهره
Electra1958-19841/2"   x 20مهره
Electra1985-199112mm   x 1.5مهره
Enclave2008-On14mm   x 1.5مهره
Grand   Sport1961-19827/16"   x 20مهره
Lacrosse2005-On12mm   x 1.5مهره
Le   Sabre1961-19761/2"   x 20مهره
Le   Sabre1977-19857/16"   x 20مهره
Le   Sabre (station wagon, V8)1977-19901/2"   x 20مهره
Le   Sabre1986-200512mm   x 1.5مهره
Lucerne2006-On12mm   x 1.5مهره
Limited1980-On12mm   x 1.5مهره
Opel1968-197912mm   x 1.5مهره
Park   Avenue1984-200512mm   x 1.5مهره
Rainier2004-On12mm   x 1.5مهره
Reatta1988-199212mm   x 1.5مهره
Regal1977-19817/16"   x 20مهره
Regal1982-200412mm   x 1.5مهره
Rendezvous2002-On12mm   x 1.5مهره
Riviera1963-19781/2"   x 20مهره
Riviera1979-199912mm   x 1.5مهره
Roadmaster1991-199612mm   x 1.5مهره
Skyhawk1975-19817/16"   x 20مهره
Skyhawk1982-199112mm   x 1.5مهره
Skylark1962-19797/16"   x 20مهره
Skylark,   Somerset1980-199812mm   x 1.5مهره
Special/Special   Wagon1967-19777/16"   x 20مهره
Terraza2005-On12mm   x 1.5مهره
CADILLACسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (front wheel drive)1979-On12mm   x 1.5مهره
Allante1979-199312mm   x 1.5مهره
Brougham1987-19901/2"   x 20مهره
Brougham1991-199512mm   x 1.5مهره
Catera1997-200212mm   x 1.5پیچ
Cimarron1981-198812mm   x 1.5مهره
CTS,   CTS-V2003-200712mm   x 1.5مهره
CTS,   CTS-V2008-On14mm   x 1.5مهره
Deville   (RWD)1962-19851/2"   x 20مهره
Deville   (FWD)1986-200512mm   x 1.5مهره
DTS2006-On12mm   x 1.5مهره
El   Dorado1953-19781/2"   x 20مهره
El   Dorado1979-200212mm   x 1.5مهره
Escalade1999-On14mm   x 1.5مهره
Fleetwood   (RWD)1960-19861/2"   x 20مهره
Fleetwood   (FWD)1987-199612mm   x 1.5مهره
Seville1975-19767/16"   x 20مهره
Seville1977-19791/2"   x 20مهره
Seville1980-On12mm   x 1.5مهره
SRX,   XLR, XLR-V2004-On12mm   x 1.5مهره
STS,   STS-V2005-On12mm   x 1.5مهره
CHEVROLET/GEO   (Cars)سال   تولیدگام   دندهنوع
Aveo2004-On12mm   x 1.5مهره
Bel   Air, Biscayne1954-19707/16"   x 20مهره
Bel   Air, Biscayne1971-19761/2"   x 20مهره
Beretta1988-199612mm   x 1.5مهره
Camaro1967-19817/16"   x 20مهره
Camaro1982-200212mm   x 1.5مهره
Camaro2010-On14mm   x 1.5مهره
Caprice1968-19761/2"   x 20مهره
Caprice1977-19907/16"   x 20مهره
Caprice   (station wagon, V8)1977-19901/2"   x 20مهره
Caprice   and Wagon1991-199612mm   x 1.5مهره
Cavalier,   Celebrity, Corsica1982-200512mm   x 1.5مهره
Chevelle1964-19767/16"   x 20مهره
Chevette1976-198712mm   x 1.5مهره
Citation1980-198512mm   x 1.5مهره
Cobalt2005-On12mm   x 1.5مهره
Corvette1953-19837/16"   x 20مهره
Corvette1984-On12mm   x 1.5مهره
Epica,   Optra2004-200712mm   x 1.5مهره
Equinox2005-On12mm   x 1.5مهره
Geo   Metro1990-199412mm   x 1.25مهره
Geo   Metro1995-200112mm   x 1.25مهره
Geo   Metro Convertible1990-199312mm   x 1.25مهره
Geo   Prizm, Storm1990-200212mm   x 1.5مهره
Geo   Tracker1989-200412mm   x 1.25مهره
HHR2006-On12mm   x 1.5مهره
Impala1958-19707/16"   x 20مهره
Impala1971-19761/2"   x 20مهره
Impala1977-19847/16"   x 20مهره
Impala   (station wagon, V8)1977-19841/2"   x 20مهره
Impala1993-On12mm   x 1.5مهره
Laguna,   Monza, Vega1965-19817/16"   x 20مهره
Lumina,   Lumina APV1989-200112mm   x 1.5مهره
Malibu1964-19817/16"   x 20مهره
Malibu1982-On12mm   x 1.5مهره
Metro1995-200112mm   x 1.25مهره
Monte   Carlo1970-19817/16"   x 20مهره
Monte   Carlo1982-On12mm   x 1.5مهره
Nova,   Chevy II1962-19797/16"   x 20مهره
Nova1986-198912mm   x 1.5مهره
Spectrum1985-198912mm   x 1.5مهره
SSR2004-200612mm   x 1.5مهره
CHEVROLET/GMC   (Trucks & SUVs)سال   تولیدگام   دندهنوع
Acadia2007-On14mm   x 1.5مهره
Avalanche2002-On1/2"   x 20مهره
Astro   Van1985-200214mm   x 1.5مهره
Astro   Van2003-20057/16"   x 20مهره
Blazer   4WD (6-lug)1971-19911/2"   x 20مهره
Blazer   2WD (5-lug)1971-199114mm   x 1.5مهره
Blazer1992-199412mm   x 1.5مهره
S-10   Blazer1983-200512mm   x 1.5مهره
S-101983-20047/16"   x 20مهره
Caballero,   El Camino1964-198112mm   x 1.5مهره
Caballero,   El Camino1982-198712mm   x 1.5مهره
Canyon2004-On1/2"   x 20مهره
C-101971-19881/2"   x 20مهره
C-15001971-19871/2"   x 20مهره
Chevy   3/4 Ton Van1960-198112mm   x 1.5مهره
Colorado2004-On12mm   x 1.5مهره
Envoy1999-On14mm   x 1.5مهره
Express   Van, Denali1996-On12mm   x 1.5مهره
Equinox2005-On7/16"   x 20مهره
Jimmy   (5-lug)1969-19701/2"   x 20مهره
Jimmy   (5-lug)1971-19917/16"   x 20مهره
Jimmy   (6-lug)1971-199112mm   x 1.5مهره
Luv1972-19841/2"   x 20مهره
Pickup   (5-lug)1971-19877/16"   x 20مهره
Pickup   (6-lug)1937-19871/2"   x 20مهره
Pickup   (8-lug)1965-198714mm   x 1.5مهره
Pickups   (ALL)1988-On12mm   x 1.5مهره
S-15,   Sonoma, Jimmy1983-On1/2"   x 20مهره
Safari1985-200214mm   x 1.5مهره
Safari2003-200514mm   x 1.5مهره
Savana1992-On14mm   x 1.5مهره
Silverado1996-On14mm   x 1.5مهره
Sierra1999-On7/16"   x 20مهره
Sprint1964-198112mm   x 1.5مهره
SSR2004-20067/16"   x 20مهره
Suburban   (5-lug)1969-19701/2"   x 20مهره
Suburban   (5-lug)1971-19917/16"   x 20مهره
Suburban   (6-lug)1969-19919/16"   x 18مهره
Suburban   (8-lug)1969-199114mm   x 1.5مهره
Suburban,   Yukon1992-On14mm   x 1.5مهره
Tahoe1995-On12mm   x 1.25مهره
Tracker1989-200414mm   x 1.5مهره
Traverse2009-On12mm   x 1.5مهره
Trailblazer,   Trailblazer XL2002-On12mm   x 1.5مهره
Uplander2005-On14mm   x 1.5مهره
Van/Express1996-On1/2"   x 20مهره
Van   (5-lug; except Express & Savana)1971-19967/16"   x 20مهره
Van   (6-lug; except Express & Savana)1971-19961/2"   x 20مهره
Van   (8-lug; except Express & Savana)1965-199612mm   x 1.5مهره
Ventura   Minivan1997-200514mm   x 1.5مهره
Yukon,   Yukon Denali2000-On14mm   x 1.5مهره
CHRYSTLERسال   تولیدگام   دندهنوع
300,   300C2005-On14mm   x 1.5مهره
300M1999-200412mm   x 1.5مهره
300M2005-On14mm   x 1.5مهره
Aspen2007-On9/16"   x 18مهره
Cirrus1995-200112mm   x 1.5مهره
Concorde,   LHS1993-200412mm   x 1.5مهره
Cordoba,   Mirada, Newport1971-On1/2"   x 20مهره
Crossfire2004-On12mm   x 1.5پیچ
E-Class1981-198812mm   x 1.5مهره
Imperial1990-199512mm   x 1.5مهره
Le   Baron1982-199512mm   x 1.5مهره
New   Yorker (FWD)1983-199812mm   x 1.5مهره
New   Yorker Fifth Ave.1971-19921/2"   x 20مهره
Pacifica2004-On12mm   x 1.5مهره
PT   Cruiser2000-On12mm   x 1.5مهره
Sebring1995-On12mm   x 1.5مهره
Town   & Country1982-On12mm   x 1.5مهره
Windsor1960-19611/2"   x 20مهره
DAEWOOسال   تولیدگام   دندهنوع
Lanos1999-200212mm   x 1.5پیچ
Leganza,   Nubira2000-200212mm   x 1.5مهره
DAIHATSUسال   تولیدگام   دندهنوع
Charade1989-199212mm   x 1.5مهره
Rocky1990-199212mm   x 1.5مهره
DODGE   (Cars)سال   تولیدگام   دندهنوع
400,   600, 600ES, Aries1981-198412mm   x 1.5مهره
Aspen,   Demon1973-19801/2"   x 20مهره
Avenger1995-On12mm   x 1.5مهره
Caliber2007-On12mm   x 1.5مهره
Caravan,   Grand Caravan1982-On12mm   x 1.5مهره
Challenger1971-19771/2"   x 20مهره
Challenger1978-198312mm   x 1.5مهره
Challenger2009-On14mm   x 1.5مهره
Charger1966-19701/2"   x 20مهره
Charger1971-19761/2"   x 20مهره
Charger1978-198812mm   x 1.5مهره
Charger2006-On14mm   x 1.5مهره
Colt,   Lancer1970-199312mm   x 1.5مهره
Conquest1982-198812mm   x 1.5مهره
Coronet1965-19771/2"   x 20مهره
D501975-199412mm   x 1.5مهره
Dart1960-19641/2"   x 20مهره
Dart   (w/o disc brakes)1971-19767/16"   x 20مهره
Dart   (w/ disc brakes)1971-19761/2"   x 20مهره
Daytona,   Monaco, Shelby1981-199412mm   x 1.5مهره
Diplomat1977-19881/2"   x 20مهره
Dynasty1988-199512mm   x 1.5مهره
Intrepid1993-200412mm   x 1.5مهره
Journey2009-On12mm   x 1.5مهره
Magnum2005-On14mm   x 1.5مهره
Mirada,   St. Regis, Swinger1971-19831/2"   x 20مهره
Neon,   SRT-41994-200512mm   x 1.5مهره
Nitro2007-On1/2"   x 20مهره
Omni,   O24, De Tomaso1978-199112mm   x 1.5مهره
Shadow,   Spirit1987-199512mm   x 1.5مهره
Stealth1991-199612mm   x 1.5مهره
Stratus1995-200612mm   x 1.5مهره
Viper1992-On1/2"   x 20مهره
DODGE   (Trucks & SUVs)سال   تولیدگام   دندهنوع
B-100,   W-100, W-1501970-On1/2"   x 20مهره
Dakota1987-20041/2"   x 20مهره
Dakota2005-On9/16"   x 18مهره
Durango1998-20031/2"   x 20مهره
Durango2004-On9/16"   x 18مهره
Pickup1971-19931/2"   x 20مهره
Pickup2002-On9/16"   x 18مهره
Pickup   15001994-20011/2"   x 20مهره
Pickup   15002002-On9/16"   x 18مهره
Pickup   2500 & 35001994-On9/16"   x 18مهره
Raider1987-198912mm   x 1.5مهره
Ram   Charger1971-19921/2"   x 20مهره
Ram   50, Dodge 4WD Pickup1982-On12mm   x 1.5مهره
SRT-102004-On9/16"   x 18مهره
Sprinter   Wagon2004-On14mm   x 1.5پیچ
Van1971-20031/2"   x 20مهره
Van   2500 & 35001994-20039/16"   x 18مهره
EAGLEسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL1988-On12mm   x 1.5مهره
FORD   (Cars)سال   تولیدگام   دندهنوع
Aspire1995-199712mm   x 1.5پیچ
Contour1995-200112mm   X 1.5مهره
Courier1977-198312mm   x 1.5مهره
Crown   Victoria, LTD1960-On1/2"   x 20مهره
CustomALL1/2"   x 20مهره
Edge2007-On1/2"   x 20مهره
Escort,   EXP1981-19831/2"   x 20مهره
Escort,   EXP, Festiva, ZX21984-On12mm   X 1.5مهره
Fairlane,   Fairmont, Falcon, FuturaALL1/2"   x 20مهره
Fiesta1977-On12mm   X 1.5مهره
Five   Hundred2005-On1/2"   x 20مهره
Focus2000-On12mm   x 1.5مهره
Fusion2006-On12mm   x 1.5مهره
Galaxie,   GranadaALL1/2"   x 20مهره
MaverickALL1/2"   x 20مهره
Mustang1965-On1/2"   x 20مهره
PintoALL1/2"   x 20مهره
Probe1988-200812mm   x 1.5مهره
Tempo1984-199412mm   x 1.5مهره
Taurus1986-200712mm   x 1.5مهره
Taurus2008-On1/2"   x 20مهره
Thunderbird1955-19881/2"   x 20مهره
Thunderbird1989-On12mm   X 1.5مهره
TorinoALL1/2"   x 20مهره
FORD   (Trucks & SUVs)سال   تولیدگام   دندهنوع
Aerostar1986-19971/2"   x 20مهره
Bronco,   Club Wagon, F-100ALL1/2"   x 20مهره
Courier1977-198312mm   x 1.5مهره
Escape2001-On12mm   x 1.5مهره
Excursion2000-200214mm   x 2مهره
Excursion2003-On14mm   x 1.5مهره
Expedition1997-199912mm   x 1.75مهره
Expedition2000-On14mm   x 2مهره
Explorer1991-On1/2"   x 20مهره
Flex2009-On1/2"   x 20مهره
Freestar2004-On1/2"   x 20مهره
Freestyle2005-On1/2"   x 20مهره
F-1501960-19961/2"   x 20مهره
F-1501997-199912mm   x 1.75مهره
F-1502000-On14mm   x 2مهره
F-2501981-19961/2"   x 20مهره
F-2501997-199912mm   x 1.75مهره
F-2502000-200214mm   x 2مهره
F-2502003-On14mm   x 1.5مهره
F-3501981-19969/16"   x 18مهره
F-350,   F-450, F-5501997-200214mm   x 2مهره
F-350,   F-450, F-5502003-On14mm   x 1.5مهره
RancheroALL1/2"   x 20مهره
Ranger1983-On1/2"   x 20مهره
Van   (E50, E100, E200)ALL1/2"   x 20مهره
Van   (E250, E350)ALL9/16"   x 18مهره
Windstar1994-200312mm   x 1.5مهره
HONDAسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL1976-198012mm   x 1.5مهره
ALL   (except below)1980-On12mm   x 1.5مهره
Odyssey,   Ridgeline2005-On14mm   x 1.5مهره
Pilot2009-On14mm   x 1.5مهره
HYUNDAIسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
12mm   x 1.5مهره
INFINITYسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
12mm   x 1.25مهره
ISUZUسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
12mm   x 1.5مهره
JAGUARسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)1976-On1/2"   x 20مهره
S نوع , X نوع , XJ1999-On12mm   x 1.5مهره
XF   نوع2008-On12mm   x 1.5مهره
JEEPسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (5-lug)
1/2"   x 20مهره
ALL   (6-lug)
7/16"   x 20مهره
ALL   (8-lug)
1/2"   x 20مهره
Commander2006-On12mm   x 1.5مهره
Compass,   Patriot2007-On12mm   x 1.5مهره
KIAسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)
14mm   x 1.5مهره
Rio2001-200212mm   x 1.5مهره
LAND   ROVERسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)
14mm   x 1.5مهره
Freelander2002-200512mm   x 1.5مهره
LEXUSسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)1990-On12mm   x 1.5مهره
GX4702004-On14mm   x 1.5مهره
LS460,   LS460L2007-On14mm   x 1.5مهره
LS600HL2008-On14mm   x 1.5مهره
LX4701999-200314mm   x 1.5مهره
LX5702008-On14mm   x 1.5مهره
LINCOLNسال   تولیدگام   دندهنوع
Aviator,   Town CarALL1/2"   x 20مهره
Blackwood2002-200314mm   x 2مهره
Continental1939-19871/2"   x 20مهره
Continental1988-200212mm   x 1.5مهره
LS2000-200612mm   x 1.5مهره
Mark1967-19921/2"   x 20مهره
Mark   LT2006-On14mm   x 2مهره
Mark   VIII1993-199812mm   x 1.5مهره
MKS2009-On1/2"   x 20مهره
MKX2007-On1/2"   x 20مهره
MKZ2007-On12mm   x 1.5مهره
Navigator1997-199912mm   x 1.75مهره
Navigator2000-On14mm   x 2مهره
Zephyr2006-On12mm   x 1.5مهره
MAZDAسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)ALL12mm   x 1.5مهره
B2300,   B2500, B3000, B40001993-On1/2"   x 20مهره
Navajo1993-On1/2"   x 20مهره
MERCEDESسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)ALL12mm   x 1.5پیچ
500   SEL1992-On14mm   x 1.5پیچ
C   Class2008-On14mm   x 1.5پیچ
CL   Class2003-On14mm   x 1.5پیچ
CLS   Class2006-On14mm   x 1.5پیچ
G   Class2002-On14mm   x 1.5پیچ
GL   Class2007-On14mm   x 1.5پیچ
GLK   Class2010-On12mm   x 1.5پیچ
E   Class2002-On14mm   x 1.5پیچ
M   Class1998-On14mm   x 1.5پیچ
R   Class2006-On14mm   x 1.5پیچ
S   Class, SL Class2001-On14mm   x 1.5پیچ
MERCURYسال   تولیدگام   دندهنوع
Bobcat1975-19811/2"   x 20مهره
Capri1979-19901/2"   x 20مهره
Capri1991-199412mm   x 1.5مهره
Cornet1963-19801/2"   x 20مهره
Cougar1967-19881/2"   x 20مهره
Cougar1989-200212mm   x 1.5مهره
Cyclone1963-19871/2"   x 20مهره
Grand   Marquis1979-On1/2"   x 20مهره
LN7,   Lynx1981-19831/2"   x 20مهره
LN7,   Lynx1983-198712mm   x 1.5مهره
Marauder2003-20041/2"   x 20مهره
Mariner2005-On12mm   x 1.5مهره
Marquis1967-19901/2"   x 20مهره
Milan2006-On12mm   x 1.5مهره
Montego1968-On1/2"   x 20مهره
Monterey2004-20061/2"   x 20مهره
Mountaineer1977-On1/2"   x 20مهره
MystiqueALL12mm   x 1.5مهره
Sable1986-200512mm   x 1.5مهره
Sable2008-On1/2"   x 20مهره
TopazALL12mm   x 1.5مهره
TracerALL12mm   x 1.5مهره
Villager1993-200312mm   x 1.25مهره
MERKURسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
12mm   x 1.25مهره
MINIسال   تولیدگام   دندهنوع
Cooper,   Cooper S2002-200612mm   x 1.5پیچ
ALL2007-On14mm   x 1.25پیچ
MGسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
1/2"   x 20مهره
MITSUBISHIسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)
12mm   x 1.5مهره
Raider2006-On9/16"   x 18مهره
NISSAN/DATSUNسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)1972-On12mm   x 1.25مهره
1600,   20001965-19717/16"   x 20مهره
OLDSMOBILEسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)
12mm   x 1.5مهره
981960-19841/2"   x 20مهره
Bravada2002-200414mm   x 1.5مهره
Custom   Cruiser1981-19901/2"   x 20مهره
Custom   Cruiser1991-199512mm   x 1.5مهره
Cutlass,   F851964-19817/16"   x 20مهره
Cutlass1982-19991/2"   x 20مهره
Delta   881977-19857/16"   x 20مهره
Delta   88 (station wagon, V8)1977-19851/2"   x 20مهره
Delta   881986-On12mm   x 1.5مهره
Tornado1966-19781/2"   x 20مهره
Tornado1979-199612mm   x 1.5مهره
PEUGEOTسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
12mm   x 1.25مهره
PLYMOUTHسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)
12mm   x 1.5مهره
Barracuda   (w/ disc brakes)1971-19761/2"   x 20مهره
Barracuda   (w/o disc brakes)1971-19767/16"   x 20مهره
Belvedere1971-19761/2"   x 20مهره
Duster1973-19801/2"   x 20مهره
Duster,   Dart1963-19747/16"   x 20مهره
Fury,   GTX, Road Runner, Satellite1971-19891/2"   x 20مهره
Trailduster,   Van1976-19881/2"   x 20مهره
Valiant1971-19767/16"   or 1/2"مهره
Voyager1984-On12mm   x 1.5مهره
Vogager   4x41974-19831/2"   x 20مهره
PONTIACسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)
12mm   x 1.5مهره
Bonneville,   Catalina1960-19761/2"   x 20مهره
Bonneville,   Catalina1977-19817/16"   x 20مهره
Bonneville   (station wagon, V8)1977-19811/2"   x 20مهره
Bonneville1982-200512mm   x 1.5مهره
Firebird1967-19817/16"   x 20مهره
Firebird1982-200212mm   x 1.5مهره
G82008-On14mm   x 1.5مهره
Grand   Am, Grand Prix1969-19817/16"   x 20مهره
Grand   Am1985-200512mm   x 1.5مهره
Grand   Prix1982-On12mm   x 1.5مهره
Lemans,   Tempest1964-19817/16"   x 20مهره
PORSCHEسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)1965-199714mm   x 1.5مهره
911,   914, 9241997-On14mm   x 1.5پیچ
Cayman,   Cayman S1997-On14mm   x 1.5پیچ
Cayenne2003-On14mm   x 1.5پیچ
RENAULTسال   تولیدگام   دندهنوع
Alliance,   Encore, MedallionALL12mm   x 1.5مهره
SAABسال   تولیدگام   دندهنوع
9-2X2005-On12mm   x 1.25مهره
9-7X2005-On12mm   x 1.5مهره
900,   900 Turbo1979-19871/2"   x 20مهره
900,   900 Turbo1988-199314mm   x 1.5پیچ
900,   9-3, 9-51994-On12mm   x 1.5پیچ
90001986-On14mm   x 1.5پیچ
SATURNسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)1991-On12mm   x 1.5مهره
LS1999-200412mm   x 1.5پیچ
Outlook2007-On14mm   x 1.5مهره
SCIONسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL2004-On12mm   x 1.5مهره
SMARTسال   تولیدگام   دندهنوع
Fortwo2005-On12mm   x 1.5مهره
STERLINGسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
12mm   x 1.5مهره
SUBARUسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL
12mm   x 1.25مهره
SUZUKIسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)ALL12mm   x 1.25مهره
Forenza,   Verona2004-On12mm   x 1.5مهره
Reno2005-On12mm   x 1.5مهره
Swift1995-200112mm   x 1.25مهره
Swift2004-On12mm   x 1.5مهره
TOYOTAسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)
12mm   x 1.5مهره
Land   Cruiser1998-On14mm   x 1.5مهره
Sequoia2008-On14mm   x 1.5مهره
Tundra2007-On14mm   x 1.5مهره
VOLKSWAGENسال   تولیدگام   دندهنوع
ALL   (except below)ALL12mm   x 1.5پیچ
Beetle1968-On14mm   x 1.5پیچ
Eos2007-On14mm   x 1.5پیچ
Eurovan   MV1993-199614mm   x 1.5پیچ
Golf,   GTI1999-On14mm   x 1.5پیچ
Jetta1981-199812mm   x 1.5پیچ
Jetta   VR61993-200514mm   x 1.5پیچ
Jetta1999-On14mm   x 1.5پیچ
Passat1990-199712mm   x 1.5پیچ
Passat   VR61992-199714mm   x 1.5پیچ
Passat1998-On14mm   x 1.5پیچ
Phaeton2004-200514mm   x 1.5پیچ
Rabbit2007-On14mm   x 1.5پیچ
Routan2009-On12mm   x 1.5مهره
Sedan   (4-lug)1968-197914mm   x 1.5پیچ
Tiguan2009-On14mm   x 1.5پیچ
Touareg2003-On14mm   x 1.5پیچ
Transporter   Van1968-197914mm   x 1.5پیچ
VOLVOسال   تولیدگام   دندهنوع
DL-2401976-19861/2"   x 20مهره
DL-2401987-On12mm   x 1.5مهره
740,   760, 780, 940ALL12mm   x 1.5مهره
850,   880, 960ALL12mm   x 1.75مهره
SC70ALL14mm   x 1.5پیچ
C302007-On12mm   x 1.5مهره
C701993-200412mm   x 1.75پیچ
C70200514mm   x 1.5پیچ
C702006-On12mm   x 1.5مهره
S40,   V40, V502000-On12mm   x 1.5مهره
S601993-On14mm   x 1.5پیچ
S70ALL12mm   x 1.75مهره
S802000-On14mm   x 1.5پیچ
S90,   V901984-200312mm   x 1.5مهره
V701993-199912mm   x 1.75پیچ
V702000-On14mm   x 1.5پیچ
V70   Cross CountryALL12mm   x 1.75مهره
XC60,   XC70, XC902000-On14mm   x 1.5پیچ